GL. SKEJBY

Gl. Skejby Fælled

I februar 2000 aftalte Johnny Sørensen (Nedergårdsvej 19), Søren Schmidt (Nedergårdsvej 45) og Martin Ahler (Nedergårdsvej 11) - også kaldet "Træmændene", at de ville gøre en aktiv indsats for at få ryddet op på brak-marken syd for Gl. Skejby. De fandt på konceptet: "Plant en vikingeskov".

Ifølge lokalplanen for området, var det omtalte stykke mark udlagt til parkområde. Det blev derfor aftalt med Bolig- og markforvaltningen at processen skulle fremskyndes, og at kommunen skulle tage ansvaret for at få marken ryddet, pløjet og harvet.

Fælled fra vest

Samtidig blev det aftalt med Forvaltningen, at den ville tilså marken med græs, og bl.a. sørge for, at der i fremtiden bliver slået græs 2 gange årligt. Til gengæld ville Træmændene sørge for, at marken blev beplantet med træer - træer som de selv skulle skaffe penge til! Da marken altså formelt var et parkområde, ville Parkforvaltningen bestemme ca. hvor og hvilke træer, der skal plantes – men ikke hvor mange træer der skulle plantes.For at skaffe penge til de mange træer, søgte Træmændene penge fra Viking 2000 projektet (under LSTK Fællesråd). Pengene blev bevilget (i alt 4.000 kr.) under forudsætning af, at de indkøbte træer var af en sort, der eksisterede i Vikingstiden. Træmændene lavede en beplantningsplan for hele området i samarbejde med Kommunens biologer, og da der var enighed om træsorterne blev graveren i Gl. Skejby, Asbjørn Munch Hansen, Kirkely 3, involveret, og han forestod indkøb af alle træerne. Asbjørn blev en af træmændene, og indgik i den resterende del af projektet sammen med de 3 øvrige. Desværre var der ikke penge nok, men heldigvis gik Gl. Skejby Beboerforening og Menighedsrådet sammen og donerede yderligere ca. 2.000 kr. til projektet.

Fælled fra øst

Træmændene lavede en plan, der involverede alle interesserede beboere i Gl. Skejby, ud fra princippet om at hver familie/husstand skulle tegne et pasnings-sponsorat for et antal træer på marken - defineret således (kopieret fra husstandsomdelt indbydelse):

Der var fuld opbakning til projektet, og søndag den 9. april, kl. 13.00 samledes alle beboere på marken med skovle og spader. Træmændene bød alle velkommen, hvorefter byen i samlet flot fik marken igennem, og alle fik tildelt hhv. område og træer – hvorefter familierne gik i gang med at plante træerne ud fra de medfølgende anvisninger.

Senere i år 2000 fik Gl. Skejby foræret en runesten af Viking 2000 projektet – det samme gjorde Lisbjerg og Terp. Runestenen ses ved den østlige indkørsel til Nedergårdsvej fra Herredsvej. Inskriptionerne på runestenen, som ses på dette billede, er hugget af 3 unge piger på i 2000, nemlig Nadia Fischer fra Rødmølle, Ditte Bech fra Lisbjerg og Louise Linnet.

Runesten

I efteråret 2000 samledes byen igen til den første fælles lugedage på den nu grønne ”mark”. I 2001 og 2002 samledes alle 2 gang årligt til lugning. I 2003 og 2004 samledes byen én gang årligt til lugning – siden har træerne passet sig selv – stort set.

Se oprindelig liste over træfordelingen
Se oprindelig indbydelse til beboerne i Gl. Skejby