Vedtægter for Gl. Skejby Beboerforening


Se vedtægter som PDF-fil (ca. 11 Kb)
 

§1 NAVN A. Foreningens navn er GL. SKEJBY BEBOERFORENING AF 1990.
  B. Foreningens hjemsted er Skejby med postadresse hos den til enhver tid siddende formand.
     
§2 FORMÅL   Foreningens formål er at arbejde for at skabe et godt miljø og danne rammen for aktiviteter i Skejby til gavn for Skejbys beboere, børn såvel som voksne.
     
§3 MEDLEMMER   Alle beboere over 18 år i Skejby kan være medlem med stemmeret.
     
§4 KONTINGENT A.
B.
Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingent forfalder til betaling i marts måned og skal være indbetalt inden den 30. april.
     
§5 UDELUKKELSE   Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.
     
§6 FORENINGENS LEDELSE A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
  B. Bestyrelsen konstituerer sig med Formand, Kasserer og Sekretær. Bestyrelsesmedlemmernes funktionstid er 2 år og der afgår for hver andet år henholdsvis 2 og 3 medlemmer.
  C. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter.
  D. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.
  E. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.
  F. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen.
     
§7 REGNSKAB   Regnskabsåret er 1. januar - 31. december
     
§8 REVISION A. Regnskabet revideres af 2 at den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis.
  B. Der vælges 1 revisorsuppleant.
     
§9 GENERALFORSAMLING A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  B. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
  C. Generalforsamlingen bekendtgøres i foreningens udhængs-skab eller ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.
  D. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
  E. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemningen foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.
  F. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
  G. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
  H. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.
 
  I. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
  J. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
     
§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER   Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.
     
§11 FORENINGENS OPLØSNING A. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
  B. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 at de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
  C. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Århus Kommune.